2011-2020

  • 2018 - Yoshimitsu Yamada - Krakov

Ostravská výprava do Krakova